Els nostres serveis

Restauració

 • Estudi i recuperació de tot tipus d’elements constructius de valor i catalogats.
 • Reintegració volumètrica amb morters específics d’aspecte petri i insercions de pedra natural.
 • Confecció de motlles per a la reproducció i reposició de tota mena de peces ornamentals de pedra deteriorades.
 • Tractaments per a la conservació de pedra natural.
 • Estudi, restauració i recuperació de pintures artístiques en sales nobles.

Rehabilitació

 • Revestiments amb morter de gran adherència i base acrílica, aplicable sobre paraments antics i degradats per a la renovació de la façana.
 • Reparació de patologies estructurals i decoratives en formigó.
 • Confecció, recuperació i restauració de motius decoratius esgrafiats en façanes, seguint les tècniques i processos d’estergit i esgrafiat tradicionals.

Pintura

 • Pintures tradicionals i de nova generació, amb base de silicats i calç, aplicant una solució per a cada tipus de revestiment, garantint un acabat estètic, la seva protecció i la seva durabilitat.

Aïllaments tèrmics

 • Sistema SATE Aplicació de sistemes d’aïllament en la renovació d’edificis per a la millora de la seva eficiència energètica.

Estucats

 • Estucats amb morters de calç seguint processos de treball tradicionals en edificis històrico-artístics.
 • Estucats amb morter de calç planxat, altament decoratius, acabat fi i brillant amb aspecte de marbre, en paraments interiors i exteriors.
 • Estucat amb morter de calç i acabat lliscat, amb reproducció de silleries i despeçejament en forma de carreus reproduint els diferents acabats de les façanes originals a restaurar.

Tot en façanes

 • Revestiments d’obra nova amb morter monocapa, acabat amb textura raspada, remolinada, lliscada i de pedra.
 • Arrebossat de morter sec acabat amb textura raspada, remolinada i lliscada.
 • Mestrejat (reglejat) de morter tradicional com a preparació de tota mena de paraments interiors i exteriors que hagin d’anar acabats amb aplacat de pedra o enrajolats.

Tramitació d’ajuts i llicències d’obres

 • Tramitació de totes les llicències d’obres i ajuts.

Donem una nova vida a la teva façana!

A Vectarnou som especialistes en la rehabilitació de tot tipus d’edificis i façanes, i donem solució a qualsevol patologia que pugui presentar.